İstanbul Outlet Park AVM Kat: 2 No: 64 Beylikdüzü / İstanbul

BİZE YAZIN

info@mayhr.net

BİZE ULAŞIN

0533 336 16 65

Çalışma İzni ve İkamet İzni

çalışma izni ve ikamet izni

Çalışma İzni ve İkamet İzni

Firmaların çalıştırmak istedikleri yabancı uyruklu vatandaşlar için çalışma izni almaları zaruridir. Çünkü yabancılar kendi adlarına çalışma izni alamaz. Bu nedenle ilgili firmanın, yabancı çalışan için süreci en iyi şekilde yürüterek çalışma izni alması ve gerekli kurumlara müracaatlarda bulunması gerekmektedir. Çalışma İzni ve İkamet İzni hizmeti, firmaların süreci sorunsuz bir şekilde yürütebilmesi adına verilmektedir.

MAYHR olarak genç ve dinamik ekibimizle birlikte sizlere kurumsal bir hizmet sunmaktayız. Ülkemizde yabancı uyruklu vatandaşlar, belirli şartlara göre çalışabilmektedir. Çalışma izni alınmayan vatandaşların bir firmada çalışıyor olması hem firmanın hem de yabancı uyruklu vatandaşın idari para cezası ile cezalandırılmasına neden olmaktadır.

Bu nedenle ilgili kurumlardan çalışma ve ikamet izni alınması, şirketler açısından önemli konular arasında yer alıyor. Sizler de sunmuş olduğumuz profesyonel hizmetten yararlanabilir, sürecin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlayabilirsiniz.

YABANCI ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun “Bildirim ve sosyal güvenlik yükümlülüğü” başlıklı 22 nci maddesinde;

Yabancı çalıştıran işverenler ile süresiz veya bağımsız çalışma izni bulunan yabancılar, çalışma izninin veya çalışma izni muafiyeti kapsamında çalışmanın başlaması ve sona ermesi durumu ile çalışma izni veya çalışma izni muafiyetinin iptalini gerektirecek hâlleri on beş gün içinde Bakanlığımıza bildirmekle yükümlü oldukları,

Çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti alan yabancılar ile yabancı çalıştıran işverenler, sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerini kanuni süresi içinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre yerine getirecekleri,

Türkiye’nin taraf olduğu sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümlerinin saklı olduğu, öngörülmüştür.

Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin “Çalışmaya başlama”  başlıklı 25 inci maddesinde;

Yurtiçinden yapılan çalışma izni başvurularında yabancının,  çalışma izninin başlangıç tarihinden itibaren bir ay içerisinde ilgili mevzuat kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle çalışmaya başlamasının zorunlu olduğu,

Yurtdışından yapılan başvurularda ise yabancının yurda giriş tarihinden itibaren bir ay içerisinde ve her halükarda çalışma izninin başlangıç tarihinden itibaren altı ay içerisinde ilgili mevzuat kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle çalışmaya başlaması zorunlu olduğu,

Çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihi ile çalışma izni başlangıç tarihinin farklı olması halinde çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan bildirimlerin süresinde yapılmış sayılacağı,

hükümleri yer almaktadır.

Ayrıca; Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin “Sigortalılığın başlangıcı ve bildirim yükümlülüğü” başlıklı 11’inci maddesinin 3/e fıkrası uyarınca; 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan yabancı uyruklu kişilerin; çalışma izin belgesindeki izin başlangıç tarihinden itibaren 30 gün içinde ya da çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihi ile çalışma izin tarihinin farklı olması halinde çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan bildirimler süresinde yapılmış sayılacağı, yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca;

Yurtiçinden yapılan çalışma izni başvurularında yabancının, çalışma izninin başlangıç tarihinden itibaren bir ay içerisinde sosyal güvenlik yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle çalışmaya başlaması zorunludur.

Yurtdışından yapılan başvurularda ise yabancının yurda giriş tarihinden itibaren bir ay içerisinde sosyal güvenlik yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle çalışmaya başlaması zorunludur.

6735 sayılı Kanunun 12/2. maddesi uyarınca; Yurt dışından yapılan başvuruya istinaden çalışma izni verilen yabancılar, çalışma izninin geçerliliğinin başladığı tarihten itibaren altı ay içinde Türkiye’ye gelmek zorunda olup, bu süre içinde Türkiye’ye gelmeyen yabancıların çalışma izni iptal edilir.

Çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihi ile çalışma izni başlangıç tarihinin farklı olması halinde çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan bildirimler süresinde yapılmış sayılacaktır.

SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ

Geçerli çalışma izni bulunması koşuluyla; mütekabiliyet esasına dayalı olarak uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke uyruğunda bulunan yabancılardan akit ülkedeki işvereni tarafından Türkiye’ye gönderilen veya kendi nam ve hesabına çalışanlardan bir iş için gelenler, Sözleşmelerde öngörülen süreler kadar Türkiye’de sosyal güvenlik yükümlülüklerinden muaftırlar.

Türkiye ile diğer ülkeler arasında imzalanmış bulunan sosyal güvenlik sözleşmelerine buradan ulaşabilirsiniz.

Çalışma İzninde Profesyonel Destek

Yabancı uyruklu vatandaşların ülkemizde çalışabilmeleri için çalışma izninin alınması gerekmektedir. Bu noktada, bazı şartların yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizmek önemlidir. Çalışma izni için başvuru sürecinde titiz bir şekilde adım atılmaması, Çalışma Bakanlığınca müracaatların reddedilmesine neden olabilir.

Şirketinizin herhangi bir cezai yükümlülüğe maruz kalmaması için sizler de bu süreçte profesyonel destek alabilirsiniz. Çalışma İzni ve İkamet İzni kapsamında, MAYHR olarak genç ve uzman ekibimizle hizmet sunmakta, sürecin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlamaktayız. Sizlere sunmuş olduğumuz hizmet sayesinde hem zamandan hem de maliyetten tasarruf edebilirsiniz.

İkamet İzni için MAYHR Hizmetinden Yararlanın

İkamet izni, Türkiye’de daha fazla süre kalmak isteyen yabancılara yetkili makamlarca verilmekte olan belge olarak tanımlanabilmektedir. İkamet izninin kapsamı oldukça geniş olduğu için ikamet izni çeşitlerini genel hatlarıyla aşağıdaki gibi sıralamak olanaklıdır:

  • Aile oturma izni
  • Kısa dönem oturma izni
  • Uzun dönem oturma izni
  • Öğrenci oturma izni
  • İnsan ticareti mağduru oturma izni
  • İnsan oturma izni

İkamet izni başvurularının her ilde kurulan yetkili mercilere yapıldığı bilinmekte olup süreç içerisinde gerekli belgelerin temin edilmesi bir hayli önemlidir. MAYHR olarak sizlere bu süreçte en iyi hizmeti sunmakta olup süreci sorunsuz bir şekilde atlatmanıza destek olmaktayız.

13/8/2016 tarih ve 29800 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre çalışma izin başvurusu olumlu değerlendirilen yabancıya, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak koşuluyla, gerçek veya tüzel kişiye ya da kamu kurum veya kuruluşuna ait belirli bir iş yerinde veya bunların aynı işkolundaki işyerlerinde belirli bir işte çalışmak şartıyla ilk başvuruda en çok bir yıl süreli çalışma izni verilir.

Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olan yabancılar süresiz çalışma iznine başvurabilir. Ancak, yabancının başvuru şartlarını taşıması yabancıya mutlak hak sağlamaz.

Turkuaz Kart

Uluslararası işgücü politikası doğrultusunda; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre başvurusu uygun görülen yabancılara Turkuaz Kart verilir.

Uluslararası işgücü politikası doğrultusunda; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre başvurusu uygun görülen yabancılara Turkuaz Kart verilir. Geçici koruma sağlanan yabancılara bu madde hükümleri uygulanmaz.

Turkuaz Kart, ilk üç yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilir. Bakanlık, geçiş süresi içinde işveren veya yabancıdan yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi ve belge talep edebilir. Geçiş süresi içinde Turkuaz Kart Yönetmeliğinin 15 inci madde uyarınca iptal edilmeyen Turkuaz Kartta yer alan geçiş süresi kaydı, yabancının başvurusu hâlinde kaldırılır ve süresiz Turkuaz Kart verilir. Bu başvuru, geçiş süresinin dolmasına yüz seksen gün kalmasından itibaren, her durumda geçiş süresi dolmadan yapılır. Bu süre dolduktan sonra geçiş süresi kaydının kaldırılmasına ilişkin yapılan başvuru reddedilir ve Turkuaz Kart geçersiz hale gelir.

Turkuaz Kart sahibi yabancının, mevzuat hükümlerine göre eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına Turkuaz Kart sahibi yakını olduğunu gösteren ve ikamet izni yerine geçen belge verilir. Ayrıca, Turkuaz Kart sahibi yabancı süresiz çalışma izninin sağladığı haklardan yararlanır.

Turkuaz Kart uygulamasında; akademik alanda uluslararası kabul görmüş çalışmaları bulunanlar ile bilim, sanayi ve teknolojide ülkemiz bakımından stratejik kabul edilen bir alanda öne çıkmış olanlar ya da ihracat, istihdam veya yatırım kapasitesi olarak ulusal ekonomiye önemli katkı sağlayan ya da sağlaması öngörülenler nitelikli yabancı olarak değerlendirilir.